Всичко за инвестициите

Финансови отчети

Актив

Актив

Баланса

Печалба преди лихви и данъци (EBIT)

Финансови отчети

Брутна печалба

Брутна печалба

Брутен доход

Отчет за доходите

Марж

Нетен оперативен доход (NOI)

Нетен оперативен доход (NOI)

Оперативен марж

Настояща стойност (PV)

Приходи от дейността

Нетен доход (NI)

Нетен доход (NI)

Определение на оборота

Претеглена средна стойност

Вертикален анализ

Оборотен капитал

Оборотен капитал

Година до дата (от начало)

Отчет за печалбата и загубата (P&L)

Качество на печалбите

Текущи активи

Текущи активи

Увреждане

Анализ на финансовите отчети

Управление на оборотния капитал

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи

Фиксирана цена

Свободен паричен поток (FCF)

Общи положения

Продажни, общи и административни разходи (Продажби, общи и административни разходи)

Продажни, общи и административни разходи (Продажби, общи и административни разходи)

Свободен паричен поток към фирмата (FCFF)

Край на фискалната година

Бележки под линия към финансовите отчети

Финансов анализ

Финансов анализ

Текущи пасиви

Натрупан друг всеобхватен доход

Принципи на счетоводството

Определение на коефициента на оборот на задълженията по сметки

Определение на коефициента на оборот на задълженията по сметки

Счетоводно начисляване

Начислен разход

Счетоводен стандарт

Начисления

Начисления

Задължения (AP)

Коригиране на записа в дневника

Вземания (AR)

Годишен доклад

Годишен доклад

Възвръщаемост на продажбите (ROS)

Цикъл на преобразуване на пари в брой (CCC)

Дни продажби на инвентар – DSI

Отчет за паричния поток

Отчет за паричния поток

Изписване с главни букви

Паричен поток от оперативни дейности (CFO)

Капиталов актив

Определение на общия размер на финансовия отчет

Определение на общия размер на финансовия отчет

сметкоплан (COA)

Отчет за доходите с общ размер

Условно задължение

Внесения капитал

Внесения капитал

Дефицит по текущата сметка

Обезценен актив

Допълнителни разходи

Паричен поток от инвестиционни дейности

Паричен поток от инвестиционни дейности

Присъщ риск

Нематериален актив

Междинно изявление

Инвестиран капитал

Инвестиран капитал

Изписвайте с главни букви

Паричен поток от финансови дейности – CFF

Банков капитал

Съобщение за печалбите

Съобщение за печалбите

Enterprise Multiple

Разредена печалба на акция (разредена EPS)

Приходи за отсрочени периоди

Директен метод

Директен метод

Изрична цена

Приходи

Оперативни печалби

акционер

акционер

Нетни пари

Нетен доход след данъци (NIAT)

Нетна оперативна печалба минус коригирани данъци (NOPLAT)

Нетен дълг

Нетен дълг

Артикул без пари в брой

Неефективни активи (NPA)

Неоперативни приходи

Акционерски капитал (SE)

Акционерски капитал (SE)

Отчет за неразпределената печалба

Задбалансово (OBS)

Еднократен артикул

Оперативни разходи

Оперативни разходи

Оперативен паричен поток (OCF)

Оперативна загуба (OL)

Маркиране на пазара (MTM)

Горна линия

Горна линия

Консолидирани финансови отчети

Дългосрочни активи

По-ниска цена или пазарен метод

Имоти, съоръжения и оборудване (PP&E)

Имоти, съоръжения и оборудване (PP&E)

Исторически завръщания

Хоризонтален анализ

Преизказване

12Показано 1-100 из 122 записей
Оставете вашия коментар
име
Електронна поща
Коментирайте